Polityka korzystania ze strony

Poniższa polityka korzystania ze strony naszezeby.pl zawiera informacje o prawie do strony i zasadach jej użytkowania. Każdy użytkownik strony, korzystający z jej zawartości ma obowiązek zapoznać się z poniższą polityką i zaakceptować jej ustalenia. Jeśli się z nią nie zgadzasz nie korzystaj z jej zawartości. Polityka obejmuje każdorazową wizytę na stronie.

 

Prawo do strony

Prawnym właścicielem strony naszezeby.pl wraz z jej zawartością jest podmiot : STOMATOLOGIA ADAM WOJTCZAK. Przez zawartość rozumie się każdą informację tekstową i graficzną (teksty, logo, zdjęcia, formularz, dane adresowe itd.). Jest ona chroniona przez przepisy prawa handlowego, autorskiego, własności intelektualnej. Właściciel zastrzega sobie prawo do usunięcia, zawieszenia, modyfikacji części lub całej strony, w dowolnej chwili, bez wcześniejszego uprzedzenia.

 

Zasady użytkowania

Bez zgody właściciela żaden fragment strony lub treści nie może być kopiowany, powielany czy wykorzystywany w inny sposób niż przewidują to zasady korzystania.
Strona może być przeglądana, drukowana, pobierana, ale wyłącznie do użytku prywatnego. Komercyjne wykorzystanie choćby fragmentu tekstu jest zabronione i niezgodne z prawem. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian na pobranych materiałach, ich przerabiania, powielania, wykorzystywania do własnych celów handlowych czy marketingowych.
Zabrania się wykorzystywania strony do rozpowszechniania informacji nielegalnych, fałszywych, pornograficznych, obraźliwych, naruszających prawa osób trzecich, zachęcających do popełnienia przestępstwa czy łamiących prawo.
Zabrania się korzystania ze strony naszezeby.pl w sposób, który ma na celu jej uszkodzenie lub pogorszenie jakości oraz tworzenie fałszywych linków do strony, wprowadzających w błąd innych użytkowników i budujących zakłamany wizerunek firmy.

 

Korzystając ze strony naszezeby.pl masz prawo do korzystania z formularza kontaktowego i jednocześnie jesteś zobowiązany do:

  • podawania prawdziwych, dokładnych i aktualnych danych osobowych,
  • nie przekazywania treści szkodliwych, obraźliwych, nielegalnych, naruszających prawa osób trzecich.


Ograniczenia gwarancji i odpowiedzialności

Strona naszezeby.pl nie może zostać wykorzystana do zaspokojenia roszczeń gwarancyjnych w zakresie jakości opisywanych i prezentowanych usług. Wszystkie informacje publikowane na stronie mają wyłącznie charakter informacyjny. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za okresowy brak dostępności strony, przerwy techniczne, a także nie udziela gwarancji w związku z wykorzystaniem treści ze strony w zakresie ich dokładności, poprawności, użyteczności.

 

Użytkownik korzysta ze strony naszezeby.pl na własną odpowiedzialność. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za straty lub uchybienia powstałe na skutek korzystania ze strony.

 

Polityka prywatności

Zapewniamy wszystkim użytkownikom poufność danych osobowych. Zostają przechowywane przy zachowaniu wszelkich zasad i zabezpieczeń zgodnych z wymogami ustaw o ochronie danych osobowych, świadczeniu usług drogą elektroniczną, rozporządzeniu w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne. Więcej informacji uzyskasz w Polityce Prywatności.

 

Niniejsze warunki użytkowania należy rozumieć, interpretować i wykonywać w stosunku do użytkowników na terytorium Polski zgodnie z prawem polskim oraz poddawać rozstrzygnięciom sądom w Polsce, w zakresie w jakim jest to dozwolone przez prawo polskie.
Przyjęcie niniejszych warunków użytkowania przez użytkownika oznacza, iż stają się one wiążące dla niego i właścicieli strony. Użytkownik oświadcza, bez zastrzeżeń, że nie będzie kwestionować ważności i wykonalności niniejszych warunków użytkowania.

 

Obsługa Klienta i dane kontaktowe

STOMATOLOGIA ADAM WOJTCZAK
ul. Łukasiewicza 9
telefon(17) 275 00 55
mail stomatologiawojtczak@gmail.com