Ochrona danych osobowych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest lek. dent. Adam Wojtczak
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Stomatologia Adam Wojtczak,
NIP: 6792580239, REGON: 371106389.
Dane kontaktowe:
1) adres do korespondencji: ul. Łukasiewicza 9, 38-100 Strzyżów
2) adres poczty elektronicznej: stomatologiawojtczak@gmail.com
3) numer telefonu: (17) 275 00 55.
Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Iwona Rokita, e-mail: rokita.rodo@op.pl, do której
należy kierować zapytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych
oraz przysługujących Państwu praw.


1. OBOWIAZEK INFORMACYJNY
Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 12, 13 oraz 14 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przygotowaliśmy
dla Państwa klauzule – adekwatne do łączących nas relacji:

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych – zwane dalej „RODO”) informuję, że Administratorem Państwa danych osobowych jest lek. dent. Adam
Wojtczak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Stomatologia Adam Wojtczak pod nr NIP: 6792580239
oraz REGON: 371106389.

Dane kontaktowe:
1) adres do korespondencji: ul. Łukasiewicza 9, 38-100 Strzyżów
2) adres poczty elektronicznej: stomatologiawojtczak@gmail.com
3) numer telefonu: (17) 275 00 55

Inspektorem ochrony danych jest Iwona Rokita, e-mail: rokita.rodo@op.pl, do której należy kierować zapytania
dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw.

Poinformowałem Państwa, że monitoruję obiekt poprzez umieszczenie stosownych piktogramów.
W związku z powyższym zakładam, że osoba, która zdecyduje się wejść na teren objęty kamerami,
świadomie i dobrowolnie zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych w postaci wizerunku.

Regulamin monitoringu wizyjnego dostępny jest w Recepcji.

Cele i podstawy prawne przetwarzania
OSOBY ZATRUDNIONE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ
– zapewnienie bezpieczeństwa, ochrona mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie
mogłoby narazić pracodawcę na szkodę (podstawa prawna – art. 22 2 Kodeks pracy)
INNE OSOBY
– zapewnienie bezpieczeństwa oraz ochrona mienia (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym
Monitoring obejmuje wnętrze oraz teren wokół budynku, funkcjonuje całodobowo.


Okres przechowywania danych i ich zabezpieczenie
Zapisy obrazu będą przechowywane do 30 dni od daty nagrania. Są one niszczone poprzez nadpisanie nowym
materiałem. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na
podstawie przepisów prawa lub administrator powziął wiadomość, iż mogą stanowić dowód w postępowaniu,
termin przechowywania zapisów ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
Administrator zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez monitoring wizyjny, które zagrażają bezpieczeństwu,
życiu, zdrowiu, niszczeniu i kradzieży mienia dla celów dowodowych na wniosek osób pokrzywdzonych, osób
trzecich oraz organów prowadzących postępowanie.

 

Odbiorcy danych
Zabezpieczone dane udostępnia się wyłącznie organom prowadzącym postępowanie w sprawie
zarejestrowanego zdarzenia np. policji, sądom, prokuraturze. Odbiorcą danych mogą być firmy świadczące
usługi naprawcze czy konserwatorskie.


Prawa osób, których dane dotyczą
Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego przysługuje prawo dostępu do danych osobowych
(art. 15 RODO), prawo do usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO) oraz prawo do ograniczenia
przetwarzania danych (art. 18 RODO).
W każdym momencie przysługuje Państwu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją (art. 21 RODO). W tym przypadku przestanę je
przetwarzać, chyba że wykażę, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec
Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą mi niezbędne do ewentualnego ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń.
Aby skorzystać z wymienionych praw proszę o poinformowanie, które z nich i w jakim zakresie mam
zastosować wysyłając e-mail do Inspektora ochrony danych: rokita.rodo@op.pl lub składając pismo pod
adresem podanym do korespondencji.
Przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (kontakt
– ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl; tel. 225310300) jeżeli uznacie,
że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.


Informacja o dobrowolności/obowiązku podania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją odmowy podania danych jest brak możliwości
przebywania na terenie objętym monitoringiem wizyjnym.


Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Nie podejmuję decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.


Przekazywanie danych do państw trzecich
Nie przekazuję danych osobowych pochodzących z nagrań monitoringu wizyjnego do państw trzecich czy
organizacji międzynarodowych.

Klauzula informacyjna – pacjenci
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych – zwane dalej „RODO”) informuję, że Administratorem Państwa danych osobowych jest lek. dent. Adam
Wojtczak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Stomatologia Adam Wojtczak pod nr NIP: 6792580239
oraz REGON: 371106389.
Dane kontaktowe:
1) adres do korespondencji: ul. Łukasiewicza 9, 38-100 Strzyżów
2) adres poczty elektronicznej: stomatologiawojtczak@gmail.com
3) numer telefonu: (17) 275 00 55
Inspektorem ochrony danych jest Iwona Rokita, e-mail: rokita.rodo@op.pl, do której należy kierować zapytania
dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw.


Cele i podstawy prawne przetwarzania
Przetwarzam Państwa dane w celu:
– umówienia na wizytę, weryfikacji danych, przeprowadzenia wywiadu medycznego, diagnozy medycznej,
udzielania konsultacji i świadczeń, prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej,
utrzymania i zapewnienia bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest
dokumentacja medyczna (art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 9 ust. 2 lit. h RODO – w związku z ustawą o działalności
leczniczej przy zachowaniu obowiązków wynikających z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia),
– wykonania umowy o świadczenie usług stomatologicznych i ich rozliczenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust.
1 lit. c RODO),
– ochrony przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi (art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 9 ust. 2
lit. i RODO w zw. z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi).


Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozliczenia umowy zgodnie z ustawą
o rachunkowości i prawem podatkowym, z uwzględnieniem obowiązku przechowywania dokumentacji
medycznej, wynikającym z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.


Odbiorcy danych
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: podmioty, o których mowa w art. 26 ust. 3 ustawy
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, upoważniony personel, podmioty świadczące usługi w zakresie
IT, wykonania badań i usług medycznych/protetycznych, firmy świadczące usługi pocztowe i kurierskie,
hostingodawcy oraz instytucje określone przepisami prawa.


Prawa osób, których dane dotyczą
Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do treści swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania,
uzupełnienia danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (jeżeli zachodzą przesłanki wynikające z art. 17
i 18 RODO).
Aby skorzystać z wymienionych praw proszę o poinformowanie, które z nich i w jakim zakresie mam
zastosować wysyłając e-mail do Inspektora ochrony danych: rokita.rodo@op.pl lub składając pismo pod
adresem podanym do korespondencji.
Przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (kontakt
– ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl; tel. 225310300) jeżeli uznacie,
że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.


Informacja o dobrowolności/obowiązku podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych gromadzonych w dokumentacji medycznej jest wymogiem
ustawowym, a konsekwencją ich niepodania będzie odmowa leczenia. Podanie danych niezbędnych do
wystawienia dokumentów rozliczeniowych jest obowiązkiem ustawowym, zaś konsekwencją odmowy podania
danych będzie brak możliwości wystawienia tych dokumentów.


Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Nie podejmuję decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.


Przekazywanie danych do państw trzecich
Nie przekazuję danych osobowych do państw trzecich czy organizacji międzynarodowych.

Klauzula informacyjna – formularz kontaktowy online

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych – zwane dalej „RODO”) informuję, że Administratorem Państwa danych osobowych jest lek. dent. Adam
Wojtczak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Stomatologia Adam Wojtczak pod nr NIP: 6792580239
oraz REGON: 371106389.
Dane kontaktowe:
1) adres do korespondencji: ul. Łukasiewicza 9, 38-100 Strzyżów
2) adres poczty elektronicznej: stomatologiawojtczak@gmail.com
3) numer telefonu: (17) 275 00 55
Inspektorem ochrony danych jest Iwona Rokita, e-mail: rokita.rodo@op.pl, do której należy kierować zapytania
dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw.


Cele i podstawy prawne przetwarzania
Przetwarzam Państwa dane w celu:
– przyjęcia zapytań/informacji,
– dokumentowania ustaleń,
– prowadzenia komunikacji i udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie.
W zależności od zawartości treści korespondencji dane przetwarzam na podstawie:
– art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO (Państwa dobrowolna zgoda, która może zostać wycofana
w dowolnym momencie, jednakże jej wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
– art. 9 ust. 2 lit. h RODO (jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zapewnienia opieki
zdrowotnej, diagnozy medycznej czy też leczenia – w zw. z ustawą o działalności leczniczej przy zachowaniu
obowiązków wynikających z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy o zawodach lekarza
i lekarza dentysty oraz ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia),
– art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w zakresie korespondencji prowadzonej w celu zawarcia czy realizacji umowy,
podjęcia działań przed jej zawarciem na Państwa żądanie),
– art. 6 ust. 1 lit. c RODO (w zakresie korespondencji dotyczącej przetwarzania danych niezbędnych do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).


Okres przechowywania danych
Korespondencję przechowuję do momentu odpowiedzi na treść formularza, wyjaśnienia ustaleń. Jeżeli
wiadomości zawierają treść istotną dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, wówczas będę ją
przechowywać do upływu terminu przedawnienia roszczeń – zgodnie z Kodeksem cywilnym.


Odbiorcy danych
Państwa dane mogą zostać przekazane: hostingodawcom, firmom zapewniającym wsparcie oraz działanie
narzędzi i systemów teleinformatycznych. Dane mogą zostać udostępnione osobom upoważnionym
oraz organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.


Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do: dostępu do swoich danych, sprostowania (poprawiania)
danych, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania (jeżeli zachodzą przesłanki wynikające z art. 17 czy 18 RODO)
oraz prawo do przenoszenia danych (jeżeli zachodzą przesłanki wynikające z art. 20 RODO).
Aby skorzystać z wymienionych praw proszę o poinformowanie, które z nich i w jakim zakresie mam
zastosować wysyłając e-mail do Inspektora ochrony danych: rokita.rodo@op.pl lub składając pismo pod
adresem podanym do korespondencji.
Przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (kontakt
– ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl; tel. 225310300) jeżeli uznacie,
że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.


Informacja o dobrowolności/obowiązku podania danych
Podanie danych jest dobrowolne. Jeżeli informacje/zapytania nie zostaną dostarczone poprzez wypełnienie
formularza kontaktowego online, można je podać/uzyskać w innej formie – np. telefonicznie.


Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.


Przekazywanie danych do państw trzecich
Dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy – w związku z korzystaniem z usług
poczty elektronicznej Gmail, należącej do firmy Google, siedziba w Europie – Google Ireland Limited Gordon
House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. W celu spełnienia wymogów RODO oraz zapewnienia ochrony praw
osoby, której dane dotyczą stosuje ona standardowe klauzule umowne. Więcej informacji:
https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=pl

Klauzula informacyjna – nadawcy i odbiorcy poczty e-mail

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych – zwane dalej „RODO”) informuję, że Administratorem Państwa danych osobowych jest lek. dent. Adam
Wojtczak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Stomatologia Adam Wojtczak pod nr NIP: 6792580239
oraz REGON: 371106389.
Dane kontaktowe:
1) adres do korespondencji: ul. Łukasiewicza 9, 38-100 Strzyżów
2) adres poczty elektronicznej: stomatologiawojtczak@gmail.com
3) numer telefonu: (17) 275 00 55
Inspektorem ochrony danych jest Iwona Rokita, e-mail: rokita.rodo@op.pl, do której należy kierować zapytania
dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw.


Cele i podstawy prawne przetwarzania
Przetwarzam Państwa dane w celu:
– przyjmowania/wysyłania pism, zapytań, dokumentów, itp.
– dokumentowania ustaleń,
– obsługi przesłanego zapytania,
– komunikacji w związku z przesłaną przez Państwa wiadomością za pośrednictwem poczty elektronicznej.
W zależności od zawartości korespondencji dane przetwarzam na podstawie:
– art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 4 pkt 11 RODO (Państwa dobrowolna zgoda, która może być wycofana w każdym
momencie – jako konkretne, świadome i jednoznaczne wykazanie woli kontaktu ze mną),
– art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w zakresie korespondencji prowadzonej w celu zawarcia czy realizacji umowy,
podjęcia działań przed jej zawarciem na Państwa żądanie),
– art. 6 ust. 1 lit. c RODO (w zakresie korespondencji dotyczącej przetwarzania danych niezbędnych do
wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na mnie jako administratorze),
– art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO (w zakresie korespondencji dotyczącej danych objętych
ustawą o działalności leczniczej, ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawą o zawodach
lekarza i lekarza dentysty czy też ustawą o systemie informacji w ochronie zdrowia).


Okres przechowywania danych
Korespondencję mailową przechowuję przez 1 rok, chyba że wiadomości zawierają treść istotną dla
dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, wówczas będę ją przechowywać do upływu terminu
przedawnienia roszczeń, zgodnie z Kodeksem cywilnym. Dokumenty związane z profilaktyką, diagnozą
medyczną czy leczeniem mogą zostać dołączone do Państwa dokumentacji medycznej.


Odbiorcy danych
Państwa dane mogą zostać przekazane: hostingodawcom, firmom zapewniającym wsparcie oraz działanie
narzędzi i systemów teleinformatycznych. Dane mogą zostać udostępnione osobom upoważnionym oraz
organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.


Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do: dostępu do swoich danych, sprostowania (poprawiania)
swoich danych, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania (jeżeli zachodzą przesłanki wynikające z art. 17 czy 18
RODO) oraz prawo do przenoszenia danych (jeżeli zachodzą przesłanki wynikające z art. 20 RODO).
Aby skorzystać z wymienionych praw proszę o poinformowanie, które z nich i w jakim zakresie mam
zastosować wysyłając e-mail do Inspektora ochrony danych: rokita.rodo@op.pl lub składając pismo pod
adresem podanym do korespondencji.
Przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (kontakt
– ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl; tel. 225310300) jeżeli uznacie,
że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.


Informacja o dobrowolności/obowiązku podania danych
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do ustalenia tożsamości nadawcy, udzielenia odpowiedzi na
zadane pytanie, prowadzenie korespondencji mailowej w tymże przedmiocie, czy też dołączenia danych do
dokumentacji medycznej.


Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Nie podejmuję decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.


Przekazywanie danych do państw trzecich
Dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy – w związku z korzystaniem z usług
poczty elektronicznej Gmail, należącej do firmy Google, siedziba w Europie – Google Ireland Limited Gordon
House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. W celu spełnienia wymogów RODO oraz zapewnienia ochrony praw
osoby, której dane dotyczą stosuje ona standardowe klauzule umowne. Więcej informacji:
https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=pl

Klauzula informacyjna – pacjenci przejęci przez nowego administratora danych w zw. z ograniczeniem zakresu działalności lek. dent. Kaliny Kujawskiej

Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych – zwane dalej „RODO”) informuję, że Administratorem Państwa danych osobowych jest lek. dent. Adam
Wojtczak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Stomatologia Adam Wojtczak pod nr NIP: 6792580239
oraz REGON: 371106389.
Dane kontaktowe:
1) adres do korespondencji: ul. Łukasiewicza 9, 38-100 Strzyżów
2) adres poczty elektronicznej: stomatologiawojtczak@gmail.com
3) numer telefonu: (17) 275 00 55
Inspektorem ochrony danych jest Iwona Rokita, e-mail: rokita.rodo@op.pl, do której należy kierować zapytania
dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw.


Źródło pochodzenia danych i ich rodzaj
Państwa dokumentację medyczną otrzymałem od lek. dent. Kaliny Kujawskiej w zw. z przejęciem bazy danych
jej pacjentów. Dokumentacja zawiera dane osobowe gromadzone na podstawie ustawy o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o systemie informacji
w ochronie zdrowia.


Cele i podstawy prawne przetwarzania
Przetwarzam Państwa dane w celu:
– umówienia na wizytę, weryfikacji danych, przeprowadzenia wywiadu medycznego, diagnozy medycznej,
udzielania konsultacji i świadczeń, prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej,
utrzymania i zapewnienia bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest
dokumentacja medyczna (art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 9 ust. 2 lit. h RODO – w związku z ustawą o działalności
leczniczej przy zachowaniu obowiązków wynikających z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia),
– wykonania umowy o świadczenie usług stomatologicznych i ich rozliczenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust.
1 lit. c RODO),
– ochrony przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi (art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 9 ust. 2
lit. i RODO w zw. z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi).


Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozliczenia umowy zgodnie z ustawą
o rachunkowości i prawem podatkowym, z uwzględnieniem obowiązku przechowywania dokumentacji
medycznej, wynikającym z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.


Odbiorcy danych
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: podmioty, o których mowa w art. 26 ust. 3 ustawy
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, upoważniony personel, podmioty świadczące usługi w zakresie
IT, wykonania badań i usług medycznych/protetycznych, firmy świadczące usługi pocztowe i kurierskie,
hostingodawcy oraz instytucje określone przepisami prawa.


Prawa osób, których dane dotyczą
Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do treści swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania,
uzupełnienia danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (jeżeli zachodzą przesłanki wynikające z art. 17
i 18 RODO). Aby skorzystać z wymienionych praw proszę o poinformowanie, które z nich i w jakim zakresie
mam zastosować wysyłając e-mail do Inspektora ochrony danych: rokita.rodo@op.pl lub składając pismo pod
adresem podanym do korespondencji.
Przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (kontakt
– ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl; tel. 225310300) jeżeli uznacie,
że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.


Informacja o dobrowolności/obowiązku podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych gromadzonych w dokumentacji medycznej jest wymogiem
ustawowym, a konsekwencją ich niepodania będzie odmowa leczenia. Podanie danych niezbędnych do
wystawienia dokumentów rozliczeniowych jest obowiązkiem ustawowym, zaś konsekwencją odmowy podania
danych będzie brak możliwości wystawienia tych dokumentów.


Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Nie podejmuję decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.


Przekazywanie danych do państw trzecich
Nie przekazuję danych osobowych do państw trzecich czy organizacji międzynarodowych.

2. REALIZACJA UPRAWNIEŃ OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE

1. Administrator ułatwia osobie, której dane dotyczą wykonanie praw przysługujących jej na
mocy art. 15-22 RODO.

2. Administrator nie zrealizuje ww. praw w przypadku gdy nie będzie w stanie zidentyfikować
osoby, której dane dotyczą.
3. W przypadku gdy administrator ma uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby
fizycznej składającej żądanie, zażąda od tej osoby dodatkowych informacji potwierdzających
tożsamość.
3. Administrator w terminie miesiąca od otrzymania żądania udzieli informacji osobie, której
dane dotyczą o działaniach podjętych w związku z jej żądaniem.
4. Jeżeli zajdzie potrzeba – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań –
termin ten zostanie przedłużony o kolejne dwa miesiące, o czym ADO poinformuje
wnioskodawcę (w terminie miesiąca od otrzymania żądania) podając przyczynę opóźnienia.
5. Jeżeli ADO nie podejmie działań w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą –
w terminie miesiąca od otrzymanego żądania poinformuje tą osobę o powodach niepodjęcia
działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także o możliwości
skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
6. Żądane dane będą przekazane w formie określonej przez wnioskodawcę (ustnie,
papierowo lub elektronicznie).
7. W przypadku gdy żądania osoby wnioskującej są ewidentnie nieuzasadnione
lub nadmierne ADO może:
– pobrać opłatę – uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia
komunikacji lub podjęcia żądanych działań,
– odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
W przypadku uznania żądania za ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne ADO uzasadnia
odmowę realizacji żądania, wskazuje powody przemawiające za przyjęciem takiej kwalifikacji
i w formie pisemnej/elektronicznej przekazuje uzasadnienie osobie wnoszącej żądanie.
Informuje także o możliwości wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (PUODO).
8. ADO gromadzi wszelkie wnioski oraz prowadzi elektroniczną ewidencję osób, których dane
dotyczą – żądających podjęcia działań i/lub wydania informacji.

3. REALIZACJA UPRAWNIEŃ PACJENTA (RODO)

Prawo pacjenta do dostępu do danych (art. 15 RODO)
Pacjent ma prawo swobodnego wyboru podstawy oraz zakresu żądania związanego
z dostępem do informacji na jego temat przetwarzanych przez lek. dent. Adama Wojtczaka.
W przypadku, w którym pacjent jednoznacznie powołuje się na prawo dostępu do danych
osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO, w zależności od zakresu wskazanego
w żądaniu jest uprawniony do:
a) uzyskania potwierdzenia czy przetwarza się jego dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce:
– uzyskania dostępu do tych danych oraz informacji wskazanych w art. 15 ust. 1 lit. a – h
oraz art. 15 ust. 2 RODO,
– uzyskania od ADO kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, w tym kopii
danych zawartych w dokumentacji medycznej oraz innych danych osobowych (ale nie
wyciągu lub odpisu). Udostępnianie danych zawartych w dokumentacji medycznej – zgodnie
z art. 15 ust. 3 RODO nie jest równoznaczne z obowiązkiem udostępniania danych
w formacie i strukturze właściwych dla dokumentacji medycznej.

Przed udostępnieniem pacjentowi żądanych informacji, w szczególności – przed udzieleniem
pacjentowi dostępu do danych osobowych lub wydaniu pacjentowi kopii danych osobowych,
weryfikuje się jego tożsamość.
Zgodnie z art. 15 ust. 3 RODO, nieodpłatnemu udostępnieniu podlega pierwsza kopia
przetwarzanych danych. ADO może jednak pobierać opłatę od kolejnych kopii.
Za rozsądną wysokość opłaty, o której mowa w art. 15 ust. 3 RODO uznaje się opłatę nie
wyższą, niż opłaty wskazane w art. 28 ust. 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta. ADO może pobrać opłatę wyższą jeżeli uzasadniają to udokumentowane, istotne
koszty administracyjne. Kopia dotyczy formy papierowej lub elektronicznej.

Prawo pacjenta do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych (art. 16 RODO)

Pacjent ma prawo zażądać w każdym momencie niezwłocznego sprostowania danych
osobowych go dotyczących, które przetwarza ADO. Pacjent ma również prawo żądania
uzupełnienia niekompletnych danych osobowych na jego temat przetwarzanych przez ADO,
w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
Pacjent ma prawo zażądać niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych
zawartych w dokumentacji medycznej wyłącznie w zakresie w jakim nie będzie prowadzić to
do naruszenia autonomii zawodowej osoby wykonującej zawód medyczny, która
dokonywała wpisu do dokumentacji medycznej.
Wraz z wykonaniem żądania pacjenta dotyczącego sprostowania lub uzupełnienia danych
osobowych, ADO dokonuje oceny istotności i charakteru wprowadzonych sprostowań
i uzupełnień:
a) jeżeli niepoinformowanie określonych odbiorców danych o zmianach będzie nieść za sobą
zagrożenie dla życia lub zdrowia pacjenta, ADO niezwłocznie informuje o sprostowaniu
lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał zgodnie
z art. 16 RODO, każdego z tych odbiorców, którym ujawnił dane osobowe – chyba że okaże
się to niemożliwe. Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o tych odbiorcach,
jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda,
b) jeżeli niepoinformowanie określonych odbiorców danych o zmianach nie będzie niosło za
sobą zagrożenia dla życia i zdrowia pacjenta, ADO informuje każdego z tych odbiorców,
którym ujawnił dane osobowe pacjenta o zakresie dokonanych zmian, chyba
że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.
Dla uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych, za działania wymagające niewspółmiernie
dużego wysiłku w sytuacji wskazanej w zdaniu poprzednim uważa się w szczególności
następujące działania wobec odbiorców:
– poinformowanie o zmianach odbiorców, z którymi nie jest możliwy jest kontakt drogą
e-mailową, lub;
– poinformowanie o zmianach odbiorców, których tożsamości ADO nie zna w chwili
dokonania sprostowania lub usunięcia zgodnie z art. 16 RODO, lub;
– poinformowanie o zmianach odbiorców, którym udostępniono dane osobowe wcześniej,
niż na rok od chwili dokonania sprostowania lub usunięcia danych.

 

Prawo pacjenta do usunięcia danych – „bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)

 

Prawo pacjenta do bycia zapomnianym nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych
pacjentów przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit h RODO, w szczególności wobec
danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej prowadzonej i przechowywanej

przez okres wskazany w art. 29 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta oraz innych przepisach
dotyczących okresu przechowywania dokumentacji medycznej.
ADO odmawia zrealizowania prawa pacjenta do bycia zapomnianym w odniesieniu do
danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej przez cały wymagany przepisami
prawa okres archiwizacji dokumentacji medycznej powołując się na przepis art. 29 ust. 1
ustawy o prawach pacjenta lub inne przepisy dotyczące okresu przechowywania
dokumentacji medycznej w zw. z art. 17 ust. 3 lit. b RODO.
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych pacjenta odbywa się na podstawie
zgody pacjent może zrealizować prawo do bycia zapomnianym (usunięcia danych) w zakresie
celu, w którym dane osobowe pacjenta są przetwarzane na podstawie tej zgody – pod
warunkiem że zachodzi przynajmniej jedna z przesłanek wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO.
W przypadku usunięcia przez ADO danych zawartych w dokumentacji medycznej
w związku z żądaniem pacjenta złożonym po upływie terminu przechowywania dokumentacji
medycznej wskazanego w przepisie art. 29 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta lub innych
przepisy dotyczące okresu przechowywania dokumentacji medycznej, przyjmuje się,
że podmioty, którym dokumentacja ta została uprzednio udostępniona posiadają wiedzę
o usunięciu zgodnie z art. 19 RODO.

 

Prawo pacjenta do żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)

 

Pacjent ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania zgodnie z przesłanką określoną w art.
18 ust. 1 lit a RODO w odniesieniu do danych osobowych pacjentów przetwarzanych na
podstawie art. 9 ust. 2 lit h RODO w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych
w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę.
Ograniczenie przetwarzania ma na celu zabezpieczenie danych przed dalszą możliwością ich
przetwarzania za wyjątkiem przechowywania. Ograniczenie przetwarzania może polegać
m.in. na czasowym przeniesieniu wybranych danych osobowych do innego systemu
przetwarzania lub uniemożliwieniu odbiorcom danych dostępu do wybranych danych.
Prawo pacjenta do żądania ograniczenia przetwarzania danych nie jest jednak absolutne.
ADO może przetwarzać dane osobowe pacjentów m.in. w celu realizacji ważnego interesu
publicznego, za który uznaje się w szczególności:
a) wykonywanie zadań, obowiązków oraz realizacja usług wynikających z ustawy o systemie
informacji w ochronie zdrowia, jeśli ograniczenie przetwarzania może zakłócić wykonywanie
zapisów tej ustawy;
b) wykonywanie obowiązków wynikających z innych przepisów prawa medycznego,
w przypadku gdy ograniczenie przetwarzania może stwarzać ryzyko naruszenia zdrowia
publicznego;
c) wykonywanie zobowiązań wynikających z realizacji umowy z płatnikiem publicznym,
w tym w szczególności prowadzenia sprawozdawczości;
d) udostępniania danych na potrzeby przeprowadzania kontroli przez uprawnione z mocy
prawa organy lub podmioty;
e) realizacji celów archiwalnych, badań naukowych, historycznych lub celów statystycznych.

 

Prawo pacjenta do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

 

Prawo pacjenta do przenoszenia danych nie znajduje zastosowania wobec danych
osobowych przetwarzanych przez ADO na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO, w tym
w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych
przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę.

W przypadku otrzymania żądania Pacjenta związanego z wykonywaniem prawa do
przenoszenia danych w odniesieniu do danych osobowych zgromadzonych w dokumentacji
medycznej, ADO poinformuje pacjenta o braku podstawy prawnej tego prawa
oraz poinformuje o trybie w jakim pacjent może uzyskać dostęp do dokumentacji medycznej.
Prawo pacjenta do przenoszenia danych znajduje zastosowanie wyłącznie wobec operacji
przetwarzania danych osobowych prowadzonych przez jednostki, które mają charakter
zautomatyzowany i które prowadzone są w oparciu o zgodę pacjenta na przetwarzanie
danych osobowych lub w oparciu o umowę, której pacjent jest stroną.
Przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany ma miejsce wyłącznie gdy prowadzone
jest ono z wykorzystaniem urządzeń i systemów informatycznych i nie obejmuje ono żadnych
dokumentów w postaci papierowej.
Prawo do przenoszenia danych nie może negatywnie wpływać na prawa i wolności innych.
Ma to na celu uniknięcie uzyskiwania i przesyłania danych obejmujących dane osobowe
innych osób, których dane dotyczą (tych które nie wyraziły zgody) do nowego administratora
danych w przypadkach, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że dane te będą przetwarzane
w sposób, który negatywnie wpłynie na prawa i wolności innych osób, których dane dotyczą.

 

Prawo pacjenta do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

 

Prawo pacjenta do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych nie znajduje
zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych przez ADO na podstawie art. 9 ust.
2 lit. h RODO, w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji
medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę.
Prawo pacjenta do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych znajduje
zastosowanie tylko i wyłącznie wobec danych osobowych przetwarzanych przez lek. dent.
Adama Wojtczaka w oparciu o przesłankę tzw. prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust.
1 lit. f RODO).

 

Wykonanie praw na podstawie artykułu 34 RODO

 

Jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia
praw lub wolności osób fizycznych, administrator bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę,
której dane dotyczą, o takim naruszeniu.
Zawiadomienie jasnym i prostym językiem opisuje charakter naruszenia ochrony danych
osobowych oraz zawiera przynajmniej informacje i środki, o których mowa w art. 33 ust. 3 lit.
b, c i d RODO:
– zawiera imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Inspektora ochrony danych
lub oznaczenie innego punktu kontaktowego, od którego można uzyskać więcej informacji;
– opisuje możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych;
– opisuje środki zastosowane lub proponowane przez administratora w celu zaradzenia
naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach środki
w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.
Zawiadomienie nie jest wymagane, w następujących przypadkach:
a) administrator wdrożył odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony
i środki te zostały zastosowane do danych osobowych, których dotyczy naruszenie,
w szczególności środki takie jak szyfrowanie, uniemożliwiające odczyt osobom
nieuprawnionym do dostępu do tych danych osobowych;
b) administrator zastosował następnie środki eliminujące prawdopodobieństwo wysokiego
ryzyka naruszenia praw lub wolności osoby, której dane dotyczą.

c) wymagałoby ono niewspółmiernie dużego wysiłku. W takim przypadku wydany zostaje
publiczny komunikat lub zastosowany zostaje podobny środek, za pomocą którego osoby,
których dane dotyczą, zostają poinformowane w równie skuteczny sposób.

lek. dent. Adam Wojtczak – Administrator danych osobowych