INFORMACJE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z ART. 13 I 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY UE 2016/679 Z 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE

Realizując obowiązek informacyjny zawarty w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 (dalej RODO), informujemy, że:

 1. Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są:

  1. lek. dent. Adam Wojtczak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Prywatny Gabinet Stomatologiczny Adam Wojtczak, NIP: 6792580239, REGON: 371106389, z miejscem wykonywania działalności ul. Łukasiewicza 9, 38-100 Strzyżów; tel. +48 (17) 275 00 55;

  2. lek. dent. Kalina Kujawska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Prywatny Gabinet Stomatologiczny Kalina Kujawska, NIP: 8191483857, REGON: 371106395, z miejscem wykonywania działalności ul. Łukasiewicza 9, 38-100 Strzyżów; tel. +48 (17) 275 00 55.

 2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy o świadczenie usług stomatologicznych i ich rozliczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego, w tym RODO, a zwłaszcza art. 6 ust. 1 lit b) RODO, art. 23-30 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 3. Jeżeli dla należytego wykonania umowy, konieczne będzie skorzystanie z usług pracowni protetycznej lub biura rachunkowego, Pani/Pana dane osobowe w niezbędnym zakresie zostaną powierzone ww. podmiotom. Pracownicy Administratora będą mieć do nich dostęp na podstawie pisemnych upoważnień i wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania usługi na Pana/Pani rzecz.

 4. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowej.

 5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do rozliczenia umowy, z uwzględnieniem obowiązku przechowywania dokumentacji medycznej wynikającego z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz dokumentacji księgowej regulowanego odrębnymi przepisami.

 6. W związku z przetwarzaniem oraz przechowywaniem danych posiada Pan/Pani prawo do:

  1. dostępu do treści przetwarzanych danych;

  2. sprostowania danych;

  3. usunięcia danych;

  4. ograniczenia przetwarzania danych;

  5. wydania danych;

  6. przeniesienia danych;

  7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

 7. Administrator celem umożliwienia Panu/Pani skorzystanie z uprawnienia określonego w ust. 6 udostępnia w swoich gabinetach stosowne formularze.

 8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.

 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w tym danych dotyczących stanu zdrowia, danych genetycznych oraz danych biometrycznych jest dobrowolne jednakże konieczne do zawarcia oraz wykonania umowy z uwagi na zapewnienie bezpiecznego oraz skutecznego leczenia oraz obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej przewidzianej przepisami prawa.

 10. W oparciu o przekazane dane Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji w tym decyzji będących wynikiem profilowania.